Website Banner
 ในปี 2001 FTC ได้ริเริ่มแนวคิดในการจัดทำหนังสือทำเนียบสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ Education Handbooks โดยมีหนังสือที่จัดพิมพ์ 3 กลุ่ม
ด้วยกันคือ 
 ด้วยกันคือ "ค้นหาอนุบาลในดวงใจ" "International & Bilingual School in Thailand" และ "International Programs in Thailand" 

 
ชื่อหนังสือ: International Programs in Thailand VOL.10  

รายละเอียด: ปกอ่อน ปกอ่อน พิมพ์ภาษาอังกฤษทั้งเล่ม หนา 222 หน้า     
เนื้อหาในเล่ม:  รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับอุดมศึกษา ระเบียบการรับสมัคร การวัดผล และอัตราค่าเล่าเรียน พร้อมข้อมูลของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก รวมถึงรายชื่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนในประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนการจัดพิมพ์จากสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 30 แห่ง นอกจากนั้นยังรวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัย
ในแถบประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิก
ASEAN University Network    
จาก 10 ประเทศใน ASEAN จำนวน 40 สถาบัน    
   International Programs in Thailand & ASEAN Vol.10 (part 1)
   International Programs in Thailand & ASEAN Vol.10 (part 2)

บทความที่น่าสนใจ:  

Thai Higher Education

นโยบายการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ปรับแผนพัฒนาและเสริมสร้างระบบการศึกษาระยะยาว 15 ปี (2008-2022) ด้วยหลักแนวคิด     
“L-E-G-S”
รวมถึงแนวทางการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และแนวโน้มกระแสความนิยมศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติของไทย ที่มีอัตราเติบโตก้าวหน้าขึ้น
ทุกปี


Special Section;

-   BU International Life by Bangkok University International

-   An Institutional Setting to Support Mahidol University’s
    Inovation and Entrepreneurship Ecosystem by Institute for
   Technology Innovation Management, Mahidol University
-   
KMUTNB Universit offers Outstanding Robotics Programs
    by King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
-
  2016-2017 THE World University Rankings: KMUTT is
   ranked no.1 in Thailand for citations by King Mongkut’s
   University of Technology Thonburi
-  
Connecting people: Abhisit Vejjajiva, inspires students on
   Thammasat University’s International LL.B.Program
-    
Message from the Dean of of International College
    by University of the Thai Chamber of Commerce
-    
Message from Associate Dean for Academic affairs,  
    International College by University of the Thai Chamber of 
    Commerce

 
      -  Message from the Dean of of International College by       
   University of the Thai Chamber of Commerce
-  Message from Associate Dean for Academic affairs,
   International College by University of the Thai Chamber of
   Commerce


หนังสือเล่มนี้แจกฟรี!! ให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมปีที่ 6 หลักสูตร English Program / International Program หรือ Grade 12/Year 13 ในโรงเรียนนานาชาติ นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป ห้องสมุด สนใจขอรับหนังสือ กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวท่าน วัตถุประสงค์ในการขอรับหนังสือมาทาง e-mail : suchada6999@gmail.com


สำหรับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน-หน่วยงานคณะต่างๆ
ที่สนใจประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตร ในสถาบันการศึกษาของท่าน
หรือ องค์กร / บริษัท ฯลฯ ที่สนใจลงโฆษณา-ประชาสัมพันธ์
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FTC (Thailand)
โทรศัพท์ 0-2158-1133-5
หรือทาง e-mail : suchada6999@gmail.com 
        


                                                                   ชื่อหนังสือ: International & Bilingual School in Thailand Vol.6                  
      รายละเอียด: ปกอ่อน พิมพ์ภาษาไทย-อังกฤษ หนา 432 หน้า ราคา 250 บาท
เนื้อหาในเล่ม: ทำเนียบโรงเรียนนานาชาติและสองภาษา "International & Bilingual School in Thailand Vol.6" ฉบับล่าสุด ปรับรูปเล่มขนาดพกพาสะดวก เพื่อเป็นคู่มือในการเข้าถึงสถานศึกษามากที่สุด อัดแน่นไปด้วยข้อมูลพื้นฐาน และหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษาของรัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศ พร้อมรายชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ เหมาะสำหรับ ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการรับทราบความเคลื่อนไหวทางการศึกษา

บทความที่น่าสนใจ:  
• Choosing a School for Your Child          •  Bilingual School (English Program)
• Choosing the Curriculum                     •  โรงเรียนสองภาษา (English Program)
• เลือกโรงเรียนอย่างไรให้เหมาะกับลูก         • นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ การจัดการเรียน 
• การเลือกหลักสูตรการศึกษาตามหลักสูตร       การสอน
   กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ       • คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ 43/2546
• หลักเกณฑ์การจัดตั้ง และดำเนินกิจการ      • การเตรียมการของโรงเรียนเพื่อขอเปิดสอน
  โรงเรียนนานาชาติ                                   (English Program)
• โรงเรียนนานาชาติดีอย่างไร?                      

 


   
  ชื่อหนังสือ: ค้นหาอนุบาลในดวงใจ

รายละเอียด: ปกแข็ง พิมพ์ภาษาไทย หนา 302 หน้า ราคา 295 บาท
เนื้อหาในเล่ม: "ค้นหาอนุบาลในดวงใจ" ปรับปรุงเป็นปีที่ 5 อัดแน่นไปด้วยข้อมูลเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง และ ทฤษฎีการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย พร้อมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน อัตราค่าเล่าเรียน และเกณฑ์การรับสมัคร จำนวน 289 แห่ง รวมทั้งรายชื่อเนิร์สเซอรี่ รายชื่อโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่กำลัง มองหาสถานศึกษาในระดับอนุบาล        และผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการรับทราบความเคลื่อนไหว        ทางการศึกษา  

Current Pageid = 5